Episcopul Marchel o atacă pe „necreștina” Maia Sandu, în favoarea „creștinului” Dodon

Preasfin­ți­tul Mar­chel, epi­sco­pul de Băl­ți și Fălești, îndeam­nă cre­din­cio­șii să-l vote­ze pe can­di­da­tul Igor Dodon la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le din 13 noiem­brie, atacând-o pe Maia San­du, contracandidata socialistului.

marchel_preoti

Foto: zdg.md

„Avem de ales un pre­șe­din­te din două can­di­da­tu­ri. Un creș­tin sau un necreș­tin. Un patri­ot sau un nepa­tri­ot”, a declarat, potrivit zdg.md, episcopul Mar­chel în cadrul unei conferințe de presă, la care a participat alături de alte trei fețe bisericești.

„Rugăm să veni­ți la ale­ge­ri și să faceți ale­ge­rea corec­tă. Mă adre­sez către toți cetă­țe­nii R. Mol­do­va, eno­ri­a­șii care frec­ven­tea­ză sfin­te­le bise­ri­ci… Sfân­ta bise­ri­că nu edu­că poli­ti­cie­neș­te și nu se impli­că în poli­ti­că. Sfân­ta bise­ri­că are, cu totul o altă misiu­ne. Ea supra­ve­ghea­ză latu­ra mora­lă și reli­gi­oa­să a între­gii soci­e­tă­ți. Bise­ri­ca mai are o sfân­tă dato­rie de a lămu­ri oame­ni­lor pe cine să vote­ze și să ofe­re încre­de­re ace­lor can­di­dați care pro­mo­vea­ză valo­ri­le popo­ru­lui… ”, a spus episcopul Mar­chel, potrivit sursei citate.

Episcopul de Bălți și Fălești a venit cu pro­pu­ne­ri con­cre­te și acu­za­ții dure în adre­sa Maiei San­du.

„Avem de ales un pre­șe­din­te din două can­di­da­tu­ri. Un creș­tin sau un necreș­tin. Un patri­ot sau un nepa­tri­ot. Da, anu­me așa, pen­tru că anu­me așa s-au pla­sat cele două can­di­da­tu­ri. Anu­me așa s-au stra­ti­fi­cat, prin fap­ta lor, prin vor­ba lor, prin acti­vi­ta­tea lor. Des­pre ati­tu­di­nea unui can­di­dat, Igor Dodon, pe care-l cre­dem creș­tin și patri­ot, nu o să vor­besc mult, pen­tru că nor­mal să ai o ati­tu­di­ne față de bise­ri­că, cre­din­ță și valo­ri­le națio­na­le, așa cum o are el. Regu­lat se împăr­tă­șă, frec­ven­tea­ză bise­ri­ca, este pri­e­ten al bise­ri­cii. Dar, des­pre ati­tu­di­nea dnei San­du, al doi­lea can­di­dat care aspi­ră la func­ția de pre­șe­din­te… Ati­tu­di­nea ei față de mora­li­ta­tea creș­ti­nă, față de cură­țe­nia sufle­teas­că, față de tot ce este sfânt, pare să fie abă­tu­tă mult de la axa nor­ma­li­tă­ții. Anu­me asta ne-a scos din case­le noas­tre, ca să venim să ne împăr­tă­șim cu îngri­jo­ra­rea noas­tră cu dvs”, a men­țio­nat Mar­chel.

Epi­sco­pul a mai decla­rat că „Maia San­du în 2013 a intro­dus în bibli­o­te­ci­le șco­la­re o car­te foar­te nocivă prin­tre copii și ele­vi, enci­clo­pe­dia care se numea «Via­ța sexu­a­lă», și a refu­zat să o retra­gă după nume­roa­se pro­tes­te”. Mar­chel a mai amin­tit că, în august 2014, San­du ar mai fi inter­zis rugăciunea de la fes­ti­vi­ta­tea de la înce­pu­tul anu­lui șco­lar.

„Ce-i împie­di­ca aces­tei femei aghia­zma cu care se stro­pesc ele­vii? De ce a dat dis­po­zi­ția să fie anu­la­tă aceas­tă tra­di­ție?” Ulte­ri­or, Mar­chel a trecut și la zona poli­ti­că a acti­vi­tă­ții Maiei San­du, amin­tind că aceas­ta a lucrat în cadrul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei în peri­oa­da comu­nis­tă, unde a fost coleg cu Igor Dodon, dar și că ea ar fi par­ti­ci­pat la decizia de con­ce­sio­na­re a Aero­por­tu­lui Inter­națio­nal Chi­și­nău. „În felul ăsta s-au adus mari pagu­be țării noas­tre…, de zeci de mili­oa­ne. Dacă mai ținem cont că aeropor­tul este un obiect stra­te­gi­ci, atunci, vă dați sea­ma la ce este capa­bi­lă aceas­tă feme­ie”, a spus Mar­chel, sus­ținând că San­du ar fi votat și „fur­tul vea­cu­lui”.

Sursa citată menționează că, în timp ce îna­in­ta în dis­curs, episcopul Marchel deve­nea tot mai categoric. „Dacă o vota­ți pe Maia San­du, vă asu­ma­ți mul­tă osân­dă și mare păcat în fața lui Dumnezeu. Dân­sa este pri­mul can­di­dat din isto­ria Mol­do­vei care este sus­ți­nu­tă public de acti­viș­tii homose­xu­a­li, de les­bie­ne, de bise­xu­a­li și de transe­xu­a­li. Să știți că nimic nu e sur­prin­ză­tor. Ea a declarat public că soci­e­ta­tea tre­bu­ie să tole­re­ze aces­te gru­pă­ri….”, a avertizat înalta față bicericească.

La rândul său, pro­to­ie­reul Ioan Gri­go­raș, pre­ot la o bise­ri­că din raionul Dro­chia, a declarat că, „dacă cine­va va spu­ne că noi acum facem poli­ti­că, va fi o gre­șe­a­lă a min­ții lor…”.

„Pe mine mă doa­re ce se întâm­plă. În anii 1990-1994 am fost depu­tat în Par­la­ment. Atun­ci am votat inde­pen­den­ța, dar nu am soco­tit că vor fi așa urmă­ri. Sunt aici pen­tru că răs­pund de sufle­te­le celor care sunt creș­ti­ni. Iar Mol­do­va e creș­ti­nă….”, a declarat pro­to­ie­reul Ioan Gri­go­raș, ale cărui afirmații au fost susținute și de Vita­lie Șin­ca­ri, pre­ot la o bise­ri­că din Chi­și­nău.

„Com­por­ta­men­tul ei poli­tic îmi dă temei s-o bănu­iesc de fun­damen­ta­lism libe­ral, adi­că sama­vol­ni­cie. Nu am auzit-o să-și expri­me îngri­jo­ra­rea față de copii, edu­ca­ția creș­ti­neas­că, dar dim­po­tri­vă, a lăsat școa­la în mâi­ni­le mino­ri­tă­ți­lor sexu­a­le cu acea car­te. Ca mul­țu­mi­re, homo­se­xu­a­lii și les­bie­ne­le o sus­țin la ale­ge­ri. Sti­ma­ți creș­ti­ni, fiți aten­ți cu cine votăm”, a declarat pro­to­re­ieul Roman Pin­ti­lii, pre­ot la o bise­ri­că din raionul Sân­ge­rei.Categorii:Actualitate, Politică

Etichete:, , , , ,

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.